RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest DREWEXIM Spółka z o. o. z siedzibą w Nowych Bielicach (76-039) przy ul. Piwonii 13.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: Drewexim Sp. z o.o. ul. Piwonii 13 76-039 Nowe Bielice
 • przez e-mail: office@drewexim.com
 • telefonicznie pod numerem +48 602 106 206‬

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, różnymi kanałami komunikacji – gdy poprzez stronę internetową www.drewexim.pl, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy kierujesz do nas zapytanie dotyczące produkowanych i oferowanych przez nas produktów drzewnych.

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie, gdy bezpośrednio u nas zamawiasz i kupujesz nasze produkty.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 1. dla celów związanych z zakupem naszych produktów – jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas,
 2. w celu wysłania odpowiedzi lub oferty produktowej na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową – jest to nasz prawnie uzasadniony interes wobec Ciebie,
 3. dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – mamy nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest należyte rozpatrzenie i obsługa Twoich roszczeń oraz możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia,
 4. w celach marketingowych – w oparciu o Twoją zgodę przekazujemy Ci informacje o naszej działalności i ofercie,
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne – jest to wymagane przepisami prawa,
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom, dostawcom, kontrahentom oraz klientom, a także w celu ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkody stosujemy w zakładzie produkcyjnym, w siedzibie głównej oraz na terenie wokół nasze go zakładu produkcyjnego oraz siedziby głównej monitoring wizyjny – przetwarzamy informację o Twoim wizerunku, który został utrwalony w ramach stosowanego przez nas monitoringu w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy Twoje dane osobowe przez wskazany poniżej okres:

 • w celu związanym z zakupem produktów - do czasu wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz przez okres wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, czyli przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,
 • w celu wysłania odpowiedzi lub oferty produktowej na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową - przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie,
 • w celach marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody,
 • w celu rozpatrywania reklamacji, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak Twoje dane osobowe są w uzasadniony sposób potrzebne nam do rozpatrywania Twoich reklamacji lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia),
 • w celu stosowania monitoringu wizyjnego – przetwarzamy Twoje dane przez okres max. 3 miesięcy od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu (agencja ochrony) w związku z monitoringiem i ochroną biurowca na mocy zawartych umów powierzenia danych,
 • usługodawcom, których zaangażowaliśmy w świadczenie usług na Twoją rzecz, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, itp.,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, teleinformatyczne, kurierom,
 • innym odbiorcom w celu spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. urzędom skarbowym i innym organom administracji państwowej).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania,
 • zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania Twoich osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: office@drewexim.com Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie ofertowe lub do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi oraz zawarcia umowy przy chęci zakupu naszego produktu.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie dokonujemy profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Polityka Cookies

Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Zmiany niniejszego dokumentu

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 27.01.2020 r.